Kurset er eit 4 timers teorikurs, og gir kandidaten grunnleggjande opplæring i korleis skrive ein pedagogisk pleieplan. Kandidaten treng denne kunnskapen til fagprøva. Vi går igjennom kva planen må innehalde, dei ulike delane av denne, samt at vi viser deg ulike eksempel på pleieplan.

Innhaldet i kurset

  • Datainnsamling
  • Om brukar – Korleis innhente informasjon
  • Tiltak
    •  Grunngiving av tiltak i pedagogisk pleieplan til fagprøve
  • Mål – kortsiktige og langsiktige
  • Ressurser og behov
  • Brukarmedverknad
  • Evaluering av tiltak

Meld interesse for Pleieplankurs